bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Projekt nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

W dniu 11.07.2018 r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zawarł z Województwem Małopolskim umowę partnerską dotyczącą projektu informatycznego: "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu: 5 425 262,51 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 4 869 754,05 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:
- ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
- zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
- poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.

Liderem (partnerem wiodącym) projektu jest Województwo Małopolskie. Szpital zdecydowa o przystąpieniu do projektu z uwagi na jego cele i strategiczny charakter, jak również potrzeby inwestycyjne w zakresie informatyzacji.

W dniu 19.12.2019 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2355/19).

Klauzula informacyjna - zobacz załącznik (.doc)Opublikował: Bartłomiej Pawlak
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Bartłomiej Pawlak
Dokument z dnia: 26.06.2020
Dokument oglądany razy: 1 002