bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa preparatów do żywienia enteralnego - 9 grup nr sprawy EZP-271-2-33/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraków: Dostawa preparatów do żywienia enteralnego - 9 grup
Numer ogłoszenia: 90310 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie , ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, faks 012 6581081.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa preparatów do żywienia enteralnego - 9 grup.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia enteralnego 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe - załączniki 3/1-3/9 do siwz. 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ, cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu. 3.6. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie wynosi min.6 miesięcy. 3.7. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 3.8. Wykonawca oferując produkt leczniczy , środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego , wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122 poz. 696), oraz odpowiedniego obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków stosowanych w ramach chemioterapii z uwzględnieniem limitu finansowania danego leku oraz kodu EAN (lub innego odpowiadającego kodowi EAN). 3.9. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. 3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w zakresie tej samej substancji czynnej, w postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego. 3.11. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada koncesję/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.2.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

8.5.1. Oświadczenie, iż oferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy - według załącznika nr 5 do siwz. 8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8.4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum ) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.4.2 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców) 8.4.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum 8.4.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia), 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, 5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.4.5 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4.6 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 8.4.7 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. 13.6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach: a/ niewykorzystania umowy, w terminie określonym w § 11 ust. 1, Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. b/ przypadku zmiany dawek lub pojemności w opakowaniu tego samego leku. c/ opisanym w § 1 pkt. 3, 4, 7, 8, 9, 10 wzoru umowy. 2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Kupującego. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, zastrzeżeniem wyżej wymienionych zapisów niniejszego paragrafu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.usdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 10:45, miejsce: Siedziba Zamawiajacego pok. 2h-06b.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nutrini Peptisorb a 500 ml lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protifar proszek a 225,0 lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Phenyl Free 1 proszek a 454,0 lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Phenyl Free 2 proszek a 454,0 lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Grupa 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nutrini Max Energy a 500 ml lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Grupa 6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Clinutren Junior a 400,0 lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Grupa 7.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fresubin Energy Drink lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Grupa 8.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Humana MCT a 350,0 lub równoważny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Grupa 9.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bebilon Pepti *1 a 450,0 Nutrini *a 500 ml PACK Nutrison Advanced Peptisorb a 500 ml Nutrison Advanced Peptisorb* a 1000 ml PACK Nutridrink* a 200 ml Infatrini *a 100 ml *lub równoważne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

II ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu

Odpowiedzi na pytania pismo1

Odpowiedzi na pytania- zmodyfikowane załączniki

Wynik postępowania

Opublikował: Maria Gągol
Publikacja dnia: 06.03.2013 10:57
Dokument oglądany razy: 5038
Podlega Ustawie