bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa odczynników do typowania molekularnego - 6 grup nr EZP-271-2-13/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.usdk.pl
________________________________________
Kraków: Dostawa zestawów do typowania molekularnego - 6 grup
Numer ogłoszenia: 22618 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie , ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, faks 012 6581081.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.usdk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów do typowania molekularnego - 6 grup.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do typowania molekularnego - 6 grup 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.14.16.25-7 zestawy diagnostyczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe - załączniki od nr 3/1 -3/6 do SIWZ 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Wymagany okres niezmienności cen podanych w ofercie - min. 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 3.6. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH - 6 GRUP.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
• inne dokumenty
8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. 8.5.2. Instrukcje w języku polskim 8.5.3. Materiały informacyjne potwierdzające spełnienie wymogów stawianych w opisie przedmiotu zamówienia 8.5.4. Próbki oferowanych produktów - dotyczy grupy 1-6.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
8.4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum ) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.4.2 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców) 8.4.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum 8.4.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia), 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, 5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.4.5 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4.6 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 8.4.7 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. 13.15.5.Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 70
• 2 - Ocena walorów użytkowych - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) gdy zmiany są korzystne dla Kupującego, 3) niewykorzystania wartości umowy, w terminie określonym w § 11 ust. 1, Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy, 4) określonych w § 1 ust. 2-11 istotnych postanowień umowy. 2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.usdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 10:45, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 2h-06b.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: GRUPA 1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy referencyjne do typowania molekularnego w zakresie HLA A metodą SSP.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. Ocena walorów użytkowych - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: GRUPA 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw referencyjny do typowania molekularnego w zakresie HLA B metodą SSP.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. Ocena walorów użytkowych - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: GRUPA 3.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy referencyjne do typowania molekularnego w zakresie HLA C metodą SSP.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. Ocena walorów użytkowych - 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: GRUPA 4.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy referencyjne do typowania molekularnego w zakresie HLA DRB1,3,4,5 metodą SSP.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. Ocena walorów użytkowych - 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: GRUPA 5.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy referencyjne do typowania molekularnego w zakresie HLA DQB1 metodą SSP.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. Ocena walorów użytkowych - 30

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: GRUPA 6.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestawy do typowania HLA DRB1 metodą SSOP 2. Zestawy do typowania HLA DQB1 metodą SSOP 3. Zestawy do typowania HLA DQA1 metodą SSOP..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. Ocena walorów użytkowych - 30

userfiles/file/SIWZ_13.doc

userfiles/file/2013/EZP-271-2(13)%20odpowiedzi%20na%20pytania%20pismo%201.doc

userfiles/file/2013/01/Og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia%20o%20zam%C3%B3wieniu.doc

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

userfiles/file/2013/01/Og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia%20o%20zam%C3%B3wieniu%20-%20odczynniki.doc

Odpowiedzi na pytania pismo EZP-271-2/13/2013 p.2

userfiles/file/2013/01/EZP-271-2-13-2013%20Odpowiedzi%20na%20pytania%20Pismo%20nr%202.doc

Wynik postępowania

Opublikował: Magdalena Ścisło
Publikacja dnia: 16.01.2013 11:06
Dokument oglądany razy: 4633
Podlega Ustawie